Queden reservats tots els drets d’explotació.

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles, i resta protegit per la legislació actual, nacional i internacional sobre la propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts que es mostren al Lloc Web i especialment, articles, bases de dades, estudis comercials, dissenys, fotografies, textos, gràfics, logos, icones, codi en llenguatge, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial queden subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Accento Interiors S.L. i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Lloc Web, com és el cas d’SCAVOLINI.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguda al Lloc Web d’Accento Interiors S.L.  pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres lleis aplicables.

WhatsApp chat